top of page

Ehitusjuhtimine ehk ehituse projektijuhtimine

Töövõtulepingu sõlmimise järgne vaidlus tähendab kliendile reeglina kavandatust suuremat aja- ja rahakulu või järeleandmisi tööde kvaliteedis.

Hilisemaid vaidlusi aitab vältida, kui töövõtjatega saavutatakse kokkulepe kõigis olulistes küsimustes enne töövõtulepingu sõlmimist.

Meie eesmärk on kliendi huve kaitsta juba võimalikult varajases projekti staadiumis ning hiljem kogu projekti elluviimise jooksul.

Ettevalmistavad ja üldised tegevused, näiteks:

 • kinnisvara ostueelse ülevaatuse tegemine;

 • ehitusliku projekti kavandamise ja elluviimisega seotud konsultatsioonid;

 • planeeringute ja ehitusprojekti koostamise lähteandmete olemasolu kontroll ning tehniliste võimaluste analüüs;

 • detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamise lähteandmete hankimise korraldamine;

 • kliendi huvide esindamine ametiasutustes ja tehnovõrkude valdajate ees;

 • projektis osalejate vahelise infovahetuse korraldamine ja dokumentatsiooni haldamine;

 • ehitustööde ja ehitise kindlustamise korraldamine;

 • töövõtjatega tekkida võivate erimeelsuste lahendamise korraldamine;

 • ekspertiiside ja auditite tegemise korraldamine;

 • energiaauditite tegemise korraldamine;

 • kliendi otsetöövõttude ja -hangete sidumine projektiga;

 • aja- ja rahakulu prognooside tegemine;

 • ettepanekute tegemine tehniliste ja majanduslike lahendusvariantide muutmiseks;

 • koosolekute läbiviimine, aruandlus projekti käigust ja osutatud teenusest;

 • muud seonduvad tegevused vastavalt vajadustele.

Projekteerimisperioodi tegevused, näiteks:

 • kliendi esindamine ja tema huvide kaitsmine projekteerimisperioodil;

 • ehitusprojekti tellija kirjaliku lähteülesande koostamine;

 • projekteerimistööde hankedokumentide koostamine, hanke läbiviimine, pakkumuste võrdlemine, lepingute alane nõustamine ja läbirääkimiste pidamine;

 • projekteerimistööde korraldamine, projekteerimiskoosolekute läbiviimine;

 • projekteerimistööde lepingu täitmise kontrollimine ja lepingu täitmise nõudmine;

 • võimalike muudatus- ja lisatööde menetlemine;

 • valminud ehitusprojekti ülevaatus;

 • projekteerimistööde aktide ja arvete kontroll;

 • ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine, kooskõlastuste ja ehituslubade taotlemise korraldamine;

 • ehitusprojektil põhineva taotluseelarve tegemise korraldamine

 • vt ka projekteerimise projektijuhtimine

 

 

Projekteerimisperioodi tegevusi kirjeldavad veel:

 • Projekteerimise juhtimine vastavuses kutsestandarditega Loe lähemalt

 • Projekteerimise projektijuhtimine (sh peaprojekteerija tegevused) vastavuses projekteerimist käsitlevate standarditega (vt EVS 932-2017 Ehitusprojekt, Loe lähemalt)

 

Ehitusperioodi tegevused, näiteks:

 • kliendi esindamine ja tema huvide kaitsmine ehitusperioodil;

 • ehitustööde hankedokumentide koostamine, hanke läbiviimine, pakkumuste võrdlemine, lepingute alane nõustamine ja  lepinguliste läbirääkimiste pidamine;

 • ehitustööde korraldamine, ehituskoosolekute läbiviimine;

 • ehitustööde lepingu täitmise kontrollimine ja lepingu täitmise nõudmine (s.h. tööde ajagraafik, - mahud, - maksumus, - kvaliteet, - ohutus);

 • võimalike muudatus- ja lisatööde menetlemine;

 • ehitustööde jooksev ülevaatus, mahtude kontroll;

 • ehitustööde aktide ja arvete kontroll;

 • ehitamise dokumenteerimise korraldamine;

 • omanikujärelevalve tegemine (vt. ka omanikujärelevalve);

 • ehitise ülevaatuse ja kasutuslubade taotlemise korraldamine;

 • ehitise haldus- ja hooldusteenuse osutaja leidmise korraldamine;

 • garantiitööde korraldamine.

 

Ehitusperioodi tegevusi kirjeldab veel:

 

Eeltoodud nimekiri on näidis võimalikust teenuse sisust. Täpne osutatava teenuse sisu sõltub konkreetse Tellija soovist ja vajadustest ning objektist.

bottom of page