top of page

Muinsuskaitseline järelevalve

Muinsuskaitseline järelevalve on kohustatud:

 • jälgima Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projekti kohast ehitamist;

 • jälgima muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamist;

 • jälgima kultuuriväärtusega tarindite ja detailide säilitamist ja kaitsmist;

 • teatama Muinsuskaitseametile ehitustööde ajal avastatud kultuuriväärtuslikest leidudest, mälestise seisundi halvenemisest vms asjaoludest, mis ohustavad mälestise või selle osade säilimist või takistavad tööde projektikohast tegemist;

 • jälgima ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimist;

 • osalema vastavalt vajadusele objektil toimuvatel ehitustööde tegemist ja kvaliteeti käsitlevatel nõupidamistel;

 • koostama muinsuskaitselise aruande ning fikseerima aruande jaoks vajalikud andmed ja fotografeerima aruande jaoks vajalikud ehitiseosad.

 

Muinsuskaitseline järelevalve tegemist reguleerivad:

 • Muinsuskaitseseadus Loe lähemalt

 • Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord Loe lähemalt

 • Kooskõlastatud muinsuskaitselased eritingimused;

 • Tellijaga sõlmitud leping.

Lisaks õigusaktides nõutavale võib omanik soovi korral koos muinsuskaitselise järelevalve teenusega tellida juurde omanikujärelevalvet ja muid ehituse projektijuhtimise tegevusi.

bottom of page